top of page

"Tilbage til Fremtiden"

- tidsbegrænset miljøterapeutisk pædagogisk forløb

”Tilbage til Fremtiden” er et tidbegrænset forløb, hvor vi arbejder med en intensiv indsats henimod foruddefineret hjemsendelse. Med andre ord er det et forløb, hvor der hele tiden er bevidsthed om, at den unge blot er midlertidig anbragt for at få bremset og vendt en negativ udviklingskurve, således den unge kan vende retur til andet tilbud. Det kan være hjemsendelse til egen familie eller netværk, plejefamilie eller andet tilbud den anbringende kommune finder passende.

 

 

”Tidsmaskinen”

Hver ung har forskellige behov. Derfor er hver anbringelse også skræddersyet den enkelte unges behov. Fælles for alle anbringelser er, at det foregår i det samme miljøterapeutiske rum med samme rammer og struktur. Faste rammer og struktur. 

 

Porsgaard er ”tidsmaskinen”, som indeholder alle de komponenter, der skal til for at bringe de unge sikkert og styrket tilbage til deres fremtid. En rejse med ”tidsmaskinen” er baseret på faglighed gennem relationer. 

 

En rund firkant

For at behandle de unge ens, er vi nødt til at gøre det forskelligt. Baggrunden for en anbringelse er ofte vidt forskellige, hvorfor vi også tilgår den enkelte unges behov individuelt. Vi oplever eksempelvis unge, der er voldsomt udfordret med at indgå under rammer, struktur og regler. Nogle har behov for en stram og ufravigelig struktur for herefter at lære, hvordan de navigerer og skaber muligheder for dem selv. Andre kan sagtens navigere, men har modstand på kravsituationer. Tilgangen kan være forskellig og vi udnytter forskelligheden til tydeliggøre og arbejde med de unges udfordringer. Sagt på en anden måde, så kan vi være firkantet, når der er behov for det og runde, når omstændighederne tillader det. En rund 

firkant. 

Målrettet indsats

Vi er målrettet! Vi er voldsomt optaget af, at vi arbejder med en rød tråd fra indskrivelse til udskrivelse! Vi deler indsatsen op i faser, hvor selve behandlingsfasen naturligvis er den klart overvejende del. Men, vi er meget målrettet på, at de unges fremtid ligger andetsteds - og vores vigtigste opgaver er, at hjælpe dem bedst muligt på vej til denne fremtid.

Fase 1: 

Den første del består af et afklaringsforløb mellem den anbringende kommune og Porsgaards visitationsudvalg. Porsgaards visitationsudvalg består af ledelsen og intern socialrådgiver. Ved behov kan eksterne samarbejdspartnere inddrages (psykolog, behandler eller lignende). 

Under afklaringsforløbet bliver handleplan gennemgået og fastlagt – herunder også eventuelt behov for ekstern indsats i form af psykologisk udredning eller lignende foranstaltninger. I afklaringsforløbet vil der blive tilkendegivet en forventelig afslutningsdato for forløbet.

 

Fase 2:

Behandlingsforløbet påbegyndes i anden fase. Den unge får lov til at ”lande” på Porsgaard både i de fysiske rammer, nye strukturer, ny skole og en ny social kontekst. Den første tid bruges til tilvænning og omstilling, hvor der er særlig fokus på relationsdannelse. Er der aftalt behov for eksterne eksperter påbegyndes aftaler herfor.

 

Behandlingsforløbet starter og der arbejdes målrettet med den unges handleplansmål og øvrig udvikling.    

 

Fase 3:

Fordi vi som udgangspunkt har et defineret tidsbegrænset forløb, vil der målrettet blive arbejdet hen imod den planlagte exitdato. De unge finder ro i, at Porsgaard blot er en midlertidig base i deres liv, som er med til at forberede dem til deres fremtidige botilbud. Porsgaard faciliterer og understøtter en blød overgang til plejefamilie eller lignende.

 

(Fase 4:)

Ved en fraflytning kan det være svært for de unge, at holde fast i den gode udvikling, som de har påbegyndt sammen med de voksne på Porsgaard. Efter behov og ønske er der mulighed for at Porsgaard indgår i en konsulentrolle som sparringspartner eller i supervision efter hjemgivelse til familie/netværk, plejefamilie eller andet.

 

(Fase 5:)

Familier og plejefamilier kan have brug for et pusterum, hvorfor aflastning efter endt forløb på Porsgaard kan være en mulighed. Det er vigtigt, at familierne tilgodeser omsorg for søskende eller plejesøskende for at sikre en langtidholdbar løsning, hvor familierne eller den unge ikke lider overlast.


 

Download som pdf
 

bottom of page